Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro eshop na www.miskantus.cz

a na www.dobrapodestylka.cz

provozovatelem eshopu a prodávajícím je

Chillis s.r.o.

IČO: 264 78 625

se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 84861

email: montoya@miskantus.cz

mobil: +420 702 069 800

kontaktní osoba: Daniela Montoya

 1. Výklad pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikají při nákupu v eshopu na www.miskantus.cz a na www.dobrapodestylka.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. Kupující – podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatel“).

 3. Kupující – spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 4. Prodávající je provozovatel internetového obchodu, který kupujícímu přímo nebo prostřednictvím jiné osoby dodává produkty.

 5. Prodávající je plátcem DPH.

 6. V případě, že se stane některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Prodávající se zavazuje nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude respektovat účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.

 7. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu objednaný produkt z plodiny Miskantus zejména podestýlku, mulč, řezanku nebo pelety a závazek kupujícího uhradit za tento produkt kupní cenu, poplatek za big bag a za plastovou paletu, popř. cenu za dopravu a objednaný produkt převzít.

 1. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka kupujícího, která je doručena do systému internetového obchodu prodávajícího, je návrhem kupní smlouvy.

 2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 3. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit.

 4. Vyplněním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 5. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a to na emailovou adresu, ze které byla odeslána objednávka nebo která byla uvedena při objednávce produktů.

 6. Smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

 7. Vlastnické právo produktu přechází na kupujícího převzetím produktu.

 8. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud zjistí, že se objednaný produkt nenachází v jeho skladě.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky, mailem či písemně ověřit si u kupujícího objednávku zboží.

 10. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky opraví prodávající na základě emailové žádosti.

 11. Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese kupující.

 1. Splatnost kupní ceny

 1. Kupní cenu spolu s poplatkem za big bag a poplatkem za plastovou paletu a spolu dopravným (dále jen „kupní cena“) je možné uhradit:

 • převodem na účet prodávajícího před dodáním produktů

 • dobírkou dopravci

 1. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího nebo zaplacením kupní ceny dopravci.

 2. V případě, že částka nebude převedena na účet prodávajícího do 7 dnů od uskutečnění objednávky, objednávka zboží se automaticky ruší.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

 1. Balení

 1. Produkty se dodávají ve velkém vaku resp. v big bagu a na plastové paletě.

 2. Plastová paleta a big bag se kupujícímu poskytují na základě poplatku, jejíž výše je uvedena v aktuálním ceníku na webových stránkách.

 3. Plastovou paletu a big bag je možné prodávajícímu vrátit do 1 roku od převzetí zboží, jinak poplatek propadá.

 4. Prodávající poškozené big bagy a plastové palety nepřebírá.

 1. Doprava

 1. Kupující si může produkty převzít osobně u prodávajícího, a to po předchozí telefonické domluvě. V případě osobního převzetí je nakládka produktů zdarma.

 2. Pokud si kupující nevyzvedne osobně produkty u prodávajícího, nese náklady na dodání předmětu koupě kupující.

 3. Náklady na dopravu se řídí dle aktuálního ceníku, který je uveden na webových stránkách.

 4. Náklady na dopravu sdělí prodávající kupujícímu spolu s potvrzením objednávky.

 5. Dodávky předmětu koupě budou dle možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta činit cca 14 dnů.

 6. Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující určil jako doručovací.

 1. Práva spotřebitele

 1. Kupující – spotřebitel dále požívá podle těchto obchodních podmínek stejná práva jako kupující podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách

 • smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem prodávajícímu

 • právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní a to tak že kupující zašle prodávajícímu email, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako prodávajícím a mojí osobou na straně druhé jako kupujícím.“ Zároveň je kupující povinen produkt vrátit zpět prodávajícímu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou prodávajícím peníze za vrácené zboží zaslány na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vrácení zboží.

 • spotřebitel má právo produkt reklamovat. Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel produkt reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace

 • právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi prodávajícím a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci (www.coi.cz). Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u prodávajícího právo, které je předmětem sporu.

 1. Práva a povinnosti podnikatelů
 1. Kupující – podnikatel je povinen bezprostředně při převzetí zboží zajistit za přítomnosti dopravce prohlídku produktu. Jsou-li zjištěny vady produktu, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození zboží. V tomto případě, tedy na základě dopravcem podepsaného záznamu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít.

 2. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

 3. V případě, že si kupující – podnikatel nepřevezme bezdůvodně zboží, které si objednal, zaplatí prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

 4. Tato smluvní pokuta bude prodávajícím automaticky stržena ze zaplacené kupní ceny. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Kupující spolu s objednávkou uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu § 5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování osobních údajů a to pouze k potřebám prodávajícího.

 2. Prodávající eviduje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, název firmy, IČO, sídlo, popř. bydliště, telefon, adresu a to pouze za účelem evidence vracejícího se zákazníka a za účelem zasílání obchodních sdělení.

 3. Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 4. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany prodávajícího odvolán emailem nebo dopisem adresovaným prodávajícímu.

 5. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce oprávněný shromažďovat osobní údaje.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán.

 3. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujících neposkytne třetí osobě. Osobní údaje kupujícího budou zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky aktualizovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 01.10.2017

Chillis s.r.o.